lunes, 11 de septiembre de 2017

EL PARTENÓN COMO ERA Παλλάδ᾿ Ἀθηναίην, κυδρὴν θεόν, ἄρχομ᾿ ἀείδειν 
 γλαυκῶπιν, πολύμητιν, ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσαν,
 παρθένον αἰδοίην, ἐρυσίπτολιν, ἀλκήεσσαν,
 Τριτογενῆ, τὴν αὐτὸς ἐγείνατο μητίετα Ζεὺς 
 σεμνῆς ἐκ κεφαλῆς, πολεμήια τεύχε᾿ ἔχουσαν, 
 χρύσεα, παμφανόωντα: σέβας δ’ ἔχε πάντας ὁρῶντας 
 ἀθανάτους: ἣ δὲ πρόσθεν Διὸς αἰγιόχοιο 
ἐσσυμένως ὤρουσεν ἀπ᾿ ἀθανάτοιο καρήνου,
 σείσας᾿ ὀξὺν ἄκοντα: 

 Del Himno homérico a Atenea. La traducción está disponible en: Nihil sub sole nouum.

sábado, 8 de julio de 2017

ENCUENTRAN UNA RECETA DE HIPÓCRATES EN UN PALIMPSESTO DE LA BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA EN EGIPTO

La biblioteca del monasterio de Santa Catalina, considerada por la UNESCO como la más antigua ininterrumpidamente en funcionamiento del mundo, alberga la mayor colección de códices y manuscritos del mundo, después de la biblioteca Vaticana. Se ubica al sur de la península del Sinaí en Egipto, en el lugar donde la tradición dice que Moisés vio la zarza ardiente, y se formó a partir de la capilla mandada construir por Flavia Julia Elena (Santa Elena), esposa del emperador Constancio Cloro, en el siglo III d.C. Recientemente las obras de restauración y digitalización de sus manuscritos más antiguos depararon una agradable sorpresa a los investigadores: el descubrimiento de un palimpsesto del siglo VI d.C. con textos de medicina.

Un palimpsesto es un manuscrito reutilizado, borrando el texto para volver a escribir sobre él. Una práctica muy habitual, especialmente a partir del siglo VII debido a la escasez de papiro. Sin embargo en este caso el soporte no es papiro sino cuero, un material similar al de los famosos rollos del Mar Muerto.

 

El manuscrito, que fue presentado hace unos días por el Ministro de Antigüedades egipcio, Khaled El-Enany, junto con el ministro de política digital griego y el arzobispo del monasterio, contiene cuatro recetas médicas en griego transcritas por un escriba anónimo. Bajo ellas, en la capa borrada del palimpsesto, hay un texto de la Biblia conocido como el manuscrito sinaítico, muy popular durante la Edad Media. Pero lo más interesante es que una de las cuatro recetas pertenece al mismísimo Hipócrates de Cos, considerado el padre de la medicina, que ejerció entre los años 460 y 370 a.C. y a quien se atribuye el Juramento Hipocrático que hoy día es la base sobre la que se definen las leyes morales y de buenas prácticas de la medicina. No obstante el texto de la receta parece que está incompleto, por lo que los investigadores trabajan en su reconstrucción.


Busto de Hipócrates en el Museo Pushkin.

lunes, 26 de junio de 2017

PÓRTICO DE LAS CARIÁTIDES (ATENAS)

Pórtico de las Cariátides en el Erecteión, uno de los templos de la Acrópolis ateniense.

Según Vitruvio (De architectura I.1.5), estas mujeres representaban a las habitantes de Karys o Caryae en el Peloponeso. Esta ciudad había colaborado con el invasor persa, por lo cual los atenienses le declararon la guerra. Tras la derrota, sus mujeres fueron convertidas en esclavas y condenadas a llevar las más pesadas cargas.

viernes, 17 de marzo de 2017

CARTA EN PAPIRO DE UN SOLDADO ROMANO A SU MADRE ESCRITA EN GRIEGO (S. II d. C.)


P.Mich. 8 491


Ἀπολινᾶρις Ταήσι τῇ μητρεὶ καὶ κυρίᾳ
πολλὰ χαίρειν. πρὸ μὲν πάντων εὔχομαί σε
ὑγειαίνειν κἀγὼ αὐτὸς ὑγειαίνω καὶ τὸ προσκύνη-
μά σου ποιῶ παρὰ τοῖς ἐνθάδε θεοῖς. γεινώσκειν σε
θέλω, μήτηρ, ὅτι ἐρρωμένος ἐγενόμην εἰς Ῥώμην                5
Παχὼν μηνὶ κε καὶ ἐκληρώθην εἰς Μισηνούς.
οὔπω δὲ τὴν κετυρίαν μου ἔγνων· οὐ γὰρ ἀπε-
ληλύτειν εἰς Μισηνοὺς ὅτε σοι τὴν ἐπιστολὴν ταύτην
ἔγραφον. ἐρωτῶ σε οὖν, μήτηρ, σεαυτῇ πρόσεχε,
μηδὲν δίσταζε περὶ ἐμοῦ· ἐγὼ γὰρ εἰς καλὸν τό-                 10
πον ἦλθον. καλῶς δὲ ποιης γράψασσά  μοι ἐπιστο-
λὴν πε[ρ]ὶ τῆς σωτηρίας σου καὶ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ
τῶν σῶν πάντων. καὶ γὼ εἴ τινα ἐὰν εὕρω γράφω
σοι· οὐ μὴ ὀκνήσω σοι γράφιν. ἀσπάζομαι τοὺς ἀ-
δελφούς μου πολλὰ καὶ Ἀπολινᾶριν καὶ τὰ τέ-                     15
κνα αὐτοῦ καὶ Καραλᾶν καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ.
ἀσπάζ[ο]μαι Πτολεμαῖν καὶ Πτολεμαείδα καὶ τὰ
τέκν[α] αὐτῆς καὶ Ἡρακλοῦν καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς.
ἀσπάζομαι τοὺς φιλοῦντάς σε πάντας κατʼ ὄνο-
μα.                                                                                        20
ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι.

p.mich.8.491


La Traducción está disponible en el Blog de Fernando Lillo Redonet

sábado, 11 de febrero de 2017

1º PELÍCULA DEL VI CICLO DE CINE GRIEGO EN V.O.S. ORGANIZADO POR CÉFIRO


Este año 2017 el ciclo de cine griego en versión original subtitulada organizado por Céfiro se abre con  con esta película: se proyectará en el Salón de actos del CCAI de Gijón, el viernes 24 de febrero a las 7 de la tarde. La entrada es libre. Para quienes no puedan asistir aquí pongo la película (sin subtítulos).Via : Céfiro